Üyelik Sözleşmesi ve Site Kullanım Şartları

1. TARAFLAR

1.1.      İşbu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Cumhuriyet Mah. Akeller Caddesi No: 54 Söke – Aydın adresinde faaliyet gösteren, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra kısaca “GIZA HOUSE” olarak anılacaktır)

ile

“Üye” veya “Ziyaretçi” olarak alan adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da GIZA HOUSE’a ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

1.2.      Sözleşmede ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

2.1.      GIZA HOUSE’un sahibi olduğu Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi alan adlı internet sitesinde (bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) Kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.

2.2.      İnternet Sitesi, kullanıcılarına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler www.gizahouse.com alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

2.3.      Platformun kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama GIZA HOUSE servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: GIZA HOUSE’a kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “üye”yi ve “ziyaretçi”leri de içerir.

3. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.      Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2.      Kullanıcı, GIZA HOUSE tarafından internet sitesi sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının internet sitesi üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3.3.      Üye, GIZA HOUSE tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın ve/veya Üye’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, GIZA HOUSE’u bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

3.4.      Kullanıcı ve/veya Üye, internet sitesine üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal GIZA HOUSE’a bildirmeyi; GIZA HOUSE’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5.      Kullanıcı, internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

3.6.      Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verilebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7.      Kullanıcı, internet sitesinden sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile GIZA HOUSE tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.      Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ye ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü platformdaki GIZA HOUSE logosu ile platformların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı GIZA HOUSE’a aittir. Kullanıcı, platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9.      Kullanıcı, GIZA HOUSE platformlar aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve GIZA HOUSE’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya GIZA HOUSE tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10.    Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin GIZA HOUSE ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

3.11.    Kullanıcı, internet sitesini ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, internet sitesi aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. GIZA HOUSE, kendi takdirine göre, internet sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

3.12.    Üye, üyelikten ayrılmaları veya üyeliğin GIZA HOUSE tarafından sonlandırılması durumunda GIZA HOUSE’dan herhangi bir hak talep edemez.

3.13.    Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı GIZA HOUSE’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla GIZA HOUSE’a herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,

İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde GIZA HOUSE’un zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

İhlal nedeniyle GIZA HOUSE’un adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, GIZA HOUSE’un bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

İhlali nedeniyle GIZA HOUSE’un doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte GIZA HOUSE‘a ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. GIZA HOUSE’UN YETKİLERİ

4.1.      GIZA HOUSE her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle GIZA HOUSE’u herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

4.2.      GIZA HOUSE, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili platformda açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca GIZA HOUSE, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

4.3.      GIZA HOUSE, internet sitesi ile diğer platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. GIZA HOUSE, kullanıcıların ve üyelerin, internet sitesinden ya da platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. GIZA HOUSE, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, GIZA HOUSE’un veya mobil uygulamaların ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.4.      GIZA HOUSE, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

4.5.      GIZA HOUSE’ye ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece internet sitesine veya GIZA HOUSE’un yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

4.6.      GIZA HOUSE, internet sitesinde veya diğer Platform’larda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. GIZA HOUSE’un, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, GIZA HOUSE sorumlu değildir.

4.7.      GIZA HOUSE platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

4.8.      GIZA HOUSE teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman GIZA HOUSE platformlarında yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

5. FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

5.1.      GIZA HOUSE ve Üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. GIZA HOUSE bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, internet sitesinde ve internet sitesinin içeriğinde ya da diğer platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar GIZA HOUSE alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili platformu her kullanımlarında, güncellenmiş/ değiştirilmiş/ ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

5.2.      Üye GIZA HOUSE tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, GIZA HOUSE ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve GIZA HOUSE tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

6. İHTİLAF

6.1.      İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

7. TEBLİGAT ADRESLERİ

7.1.      Üyenin internet sitesinde bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

7.2.      Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak internet sitesindeki üyelik bilgilerini güncellemek suretiyle 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

7.3.      İşbu sözleşme nedeniyle GIZA HOUSE’un üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın GIZA HOUSE tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

8. YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Sepetinizde ürün yok.